Přijímací zkoušky na střední školy zřizované Ústeckým krajem !

 


EMAIL č.1
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážené výchovné poradkyně, vážení výchovní poradci,

 

 

možná jste na webových stránkách středních škol zjistili, že dochází k úpravě podmínek přijímacího řízení na střední školy. Týká se žáků vycházejících ve šk. roce 2012/2013, tedy letošních deváťáků.

Informaci jsem ověřila telefonicky u Mgr. Ludislavy Poupalové, vedoucí oddělení správního při odboru školství, mládeže a tělovýchovy Ústeckého kraje.

 

Jedná se o pilotní projekt Ústeckého kraje, spočívající v následujících krocích:

 

1/ Součástí přijímacího řízení na 4leté obory ukončené maturitní zkouškou budou na všech středních školách zřízených Ústeckým krajem konány přijímací zkoušky z Obecných studijních předpokladů (dále jen OSP).

2/ Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní verzi, ředitelé středních škol v rámci svých pravomocí sami dle svého uvážení rozhodnou, zda výsledek těchto přijímacích zkoušek z OSP zahrnou do kritérií přijímacího řízení. To znamená, že k výsledku vůbec nemusejí přihlížet. Vzhledem k tomu, že je na rozhodnutí každého jednotlivého ředitele, do jaké míry výsledky zkoušky z OSP zahrne či nezahrne do kritérií přijímacího řízení, je třeba sledovat webové stránky konkrétních středních škol.

3/ Přijímací zkoušku z OSP budou žáci vykonávat v termínech 22.04.2013 nebo 23.04.2013. V této souvislosti si dovoluji připomenout, že je nutné na přihlášce ke studiu vyplnit kolonku „Termín přijímací zkoušky“.

4/ Přijímací zkoušky z OSP se týkají pouze denní formy studia.

5/ Výsledky testů z OSP budou z 1. kola do dalších kol přijímacího řízení mezi školami přenositelné. To znamená, že žák, který vykonal test v 1. kole a z důvodu nepřijetí se bude hlásit na jiný maturitní obor v druhém či dalších kolech přijímacího řízení, nemusí již znovu test z OSP absolvovat.

6/ Testy zajišťuje společnost www.scio.cz, s.r.o. a žáci mají možnost seznámit se s ukázkou testu např. zde:  http://www.scio.cz/in/2ss/pzscio/popis.asp   (nebo ZDE v příloze ). 

 

 

Vzhledem k tomu, že mnozí žáci jsou již po zralé úvaze v podstatě rozhodnuti, na které školy a obory si přihlášku ke studiu podají, a s přihlédnutím k tomu, že by se mohli zmíněných přijímacích zkoušek zaleknout a unáhleně svá rozhodnutí měnit pouze z důvodu konání přijímacích zkoušek, je nanejvýš vhodné včas informovat jak žáky, tak jejich zákonné zástupce o nastalé situaci. Test může být naopak pro žáky přínosem, jelikož mají možnost, a to ve většině případů bez případného rizika neúspěchu, zjistit svoje znalostní předpoklady ke studiu.

 

Ze strany žáků a jejich zákonných zástupců může dojít i k rozhořčení, že dosud ve všech materiálech, publikovaných jak jednotlivými středními školami, tak Úřadem práce ČR, bylo u naprosté většiny škol a oborů uvedeno, že přijímací zkoušky se nekonají, byť je v některých materiálech zmíněno upozornění, že kritéria přijímacího řízení mohou být měněna, a to nejpozději do 31.01.2013. Vzhledem k tomu, že střední školy obdržely pokyn z Ústeckého kraje v minulém týdnu, nemohly o této skutečnosti žáky ani širokou veřejnost dříve informovat.

 

 

S pozdravem a přáním poklidného průběhu přijímacího řízení

EMAIL č.2

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážené výchovné poradkyně, vážení výchovní poradci,

 na základě telefonických dotazů, které nastaly po rozeslání mého e-mailu ze dne 1. 2. 2013 ve věci úpravy podmínek přijímacího řízení na 4leté obory ukončené maturitní zkouškou na SŠ zřízených Ústeckým krajem, doplňuji:

1/ Pokud si žák v 1. kole přijímacího řízení podá přihlášku na jednu školu na dva obory, koná test z OSP jeden den na jeden obor, druhý den na druhý obor (zdá se to sice být poněkud zbytečné, protože škola v tomto případě bude mít výsledky z prvního testu k dispozici, nicméně jedná se o dvě samostatná přijímací řízení). Žáci se nemusejí ničeho obávat, mohou brát tento postup alespoň jako další šanci něco se o sobě dozvědět.

2/ Pokud si žák v 1. kole přijímacího řízení podá přihlášku na dvě různé školy na dva obory, bude absolvovat rovněž jeden den test na jedné škole a druhý den test na druhé škole.

Výsledky nejsou bohužel přenositelné z 1. do 1. kola, ale pouze z 1. kola do druhého a dalších.

Žáci ani jejich zákonní zástupci se opravdu nemají čeho obávat, jednak mají možnost sami sebe otestovat, jak už jsem zmínila, a včas budou ze strany SŠ informováni o tom, kdy a kam se mají k testům dostavit. Přibližně v polovině února 2013 mají mít SŠ schůzku, kde bude upřesněna příslušná metodika. Víc informací bohužel v tuto chvíli nemám.

S pozdravem a přáním příjemného zbytku odpoledne

Ing. Jana Riegerová
Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Referát zprostředkování a poradenství
Dvořákova 1609/18, 400 21  Ústí n. L.

pracoviště:
Informační a poradenské středisko
pro volbu a změnu povolání
tř. Budovatelů 1989
434 01  Most
Tel.: +420 950 137 451
E-mail: jana.riegerova@mo.mpsv.cz
Web: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk