Projekt č.46) Šablony II pro ZŠ a MŠ Meziboří


Anotace projektu:

Rozsahem i finanční náročností projekt Šablony II pro ZŠ a MŠ Meziboří, jak zní celý název, navazuje na projekt Šablony pro ZŠ a MŠ Meziboří, kterého se naše škola úspěšně zúčast- nila v minulých letech. Jedná o jeden z největších projektů posledních let. Projekt lze rozčlenit na několik hlavních kapitol : personální podpora chodu ZŠ i MŠ, tandemová výuka, CLILL ve výuce v ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených neúspěchem, projektové dny ve škole i mimo školu, využití ICT ve vzdělávání. V rámci personální podpory chodu MŠ se jedná o chůvu, která integruje do dětského kolektivu dvouleté děti a školního asistenta, který poskytuje větší podporu zejména dětem ohroženým neúspěchem. Na ZŠ se jedná také o školního asistenta a dále o školního psychologa. Při výuce na ZŠ se budeme věnovat tandemové výuce, jejíž cílem je prohloubit spolupráci ped. pracovníků. CLILL ve výuce prohlubuje jazykové znalosti učitelů, kteří jazyk nevyučují a zároveň zvyšuje jejich kompetence ve využívání metody CLILL při výuce nejazykových předmětů. Cílem doučování žáků ohrožených neúspěchem je podpořit zvládnutí standardů daných RVP pro základní vzdělávání. Hodně času budeme věnovat také projektovým dnům ve škole i mimo školu. Pedagogičtí pracovníci budou rozvíjet své kompetence v oblasti přípravy a vedení projektové výuky. Aktivita nazvaná Využití ICT ve vzdělávání cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity vzdělávání. V rámci DVPP se pedag. pracovníci ZŠ zúčastní vzdělávání v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti a inkluze. MŠ se bude věnovat polytechnickému vzdělávání a ŠD vzdělávání v oblasti ICT. Celkem se DVPP bude věnovat 26 pedag. pracovníků.
Garantem projektu je             Mgr. Jan Peška
Doba realizace projektu:       1. září 2019 - 31. srpna 2021
Výše projektu:                        2 210 630,-Kč


  Projekt č.45) SAZKA Olympijský víceboj


Anotace projektu:

Ve školním roce 2018/2019 se naše škola přihlásila do projektu Sazka Olympijský víceboj, který je určený základním školám. Děti se mohou jednoduše zapojit v hodinách tělesné výchovy. První stupeň plnil sportovní úkoly pro získání Olympijského diplomu a druhý stupeň se pokusil získat Odznak všestrannosti. Za první stupeň se projektu zúčastnili žáci třetích tříd a žáci celého druhého stupně. Nejen, že se nám zpestřily od září do dubna hodiny tělesné výchovy, ale také jsme pro školu obdrželi grand v hodnotě 10.000,- Kč. Peníze budou využity na nákup školních pomůcek, které budou využívány v hodinách tělesné výchovy. Podrobnější informace najdete na www.sazkaolympijskyviceboj.cz
Garantem projektu je             Mgr. Kateřina Pešková (1.stupeň) a Mgr. Vojtěch Šrůma (2.stupeň)
Doba realizace projektu:       září 2018 - červen 2019
Výše projektu:                        10 000,-Kč


  Projekt č.44) Popularizace chemie a zefektivnění výuky na základní škole


Anotace projektu:

Cílem projektu je zaujmout žáky pro chemii jako vědní obor včetně návaznosti na budoucnost - studium případně zaměstnání v oboru. Klasická výuka bude obohacena o tandemovou výuku s odborníkem. Teoretické poznatky budou demonstrovány efektivními pokusy tak, aby žáci snadněji pochopili chemické zákonitosti. Probírané učivo v hodině bude podpořeno efektními experimentálními ukázkami, čímž více zaujme žáky a vzbudí touhu po dalším vzdělávání. V rámci projektu bude kompletně rekonstruovaná učebna chemie a zároveň bude dovybavena novými pomůckami a chemikáliemi. Finanční prostředky na realizaci projektu ve výši 300 000,- Kč získala ZŠ a MŠ Meziboří v rámci grantového programu Nadace UNIPETROL.
Garantem projektu je             Mgr. Jan Peška
Realizace projektu:                Mgr. Denisa Brandtová
Doba realizace projektu:       červenec 2019 - prosinec 2019
Výše projektu:                        300 000,-Kč


  Projekt č.43) Naučná stezka naší sluneční soustavou


Anotace projektu:

Předmětem projektu Naučná stezka naší sluneční soustavou je vybudování sluneční stezky se Sluncem a planetami naší sluneční soustavy v areálu školy. Planety jsou vytvořené polepem z termoplastů na zemi. Toto dvojrozměrné zobrazení slouží k základnímu poznání naší sluneční soustavy, rozmístění jednotlivých planet a dalších částí, porovnání velikosti Slunce a planet, apod. Další částí je sluneční stezka. Na dřevěných kůlech jsou umístěné tabule s informacemi o jednotlivých planetách a také otázky k procvičení a zapamatování si důležitých informací. Žáci na 3D tiskárně tvoří modely planet a Slunce. Nedílnou součástí naučné stezky jsou i pracovní listy pro učitele a žáky. V rámci projektu byla dovybavena školní dílna nářadím a tematickými mapami, které slouží k výrobě planet, ale i dalším manuálním činnostem v rámci pracovního vyučování. Finanční prostředky na realizace projektu ve výši 210 000,- Kč získala ZŠ a MŠ Meziboří v rámci grantového programu Vršanské uhelné a.s. Chytré hlavy pro Sever 2019.
Garantem projektu je             Mgr. Jan Peška
Realizace projektu:                Mgr. Kateřina Pešková, Mgr. Pavla Vopatová
Doba realizace projektu:      
červen 2019 - prosinec 2019
Výše projektu:                        210 000,-Kč


  Projekt č.42) PC Bazar Nadace Unipetrol


Anotace projektu:

Nadace UNIPETROL nám předala 20 počítačů v rámci svého nového projektu nazvaného PC bazar. Cílem je smysluplně využít repasované funkční počítače, které používali zaměstnanci skupiny Unipetrol. Nadace Unipetrol plánuje rozdělit mezi 16 základních škol až 300 počítačů. Nadace Unipetrol projektem PC bazar navazuje na již existující Chemický bazar, v jehož rámci věnuje školám použité, ale funkční a bezpečné chemické a laboratorní vybavení, které je pro školy z důvodu vysoké pořizovací ceny často nedostupné. Ze stejných důvodů se Nadace Unipetrol rozhodla zahájit počítačový bazar, na jehož počátku stojí první obdarovaná Základní škola v Meziboří.
Garantem projektu je             Mgr. Jan Peška
Doba realizace projektu:      
březen 2019  Projekt č.41) Odmalička


Anotace projektu:

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň vyhlašuje pro rok 2019 Společný program česko-německých setkávání dětí "Odmalička" určený pro české žadatele. V rámci projektu „Odmalička“ se budou děti z naší mateřské školy vzájemně navštěvovat a poznávat s dětmi z naší spřátelené mateřské školy v německém Voigtsdorfu, se kterou jsme spolupracovali už v rámci projektu „Sousední světy“. Pravidelná a dlouhodobá setkávání českých a německých dětí do 6 let jsou důležitým přínosem ke sbližování příhraničních regionů. Setkávání dětí raného věku vedou přirozeným způsobem k prvním krůčkům na poli cizího jazyka, umožňují navázání přátelských vztahů s dětmi z druhé strany hranice a pomáhají odbourávat předsudky zděděné z dob minulých.
Garantem projektu je             Lenka Englická
Doba realizace projektu:      
únor 2019 - srpen 2019  Projekt č.40) Pohádková naučná stezka s venkovní třídou


Anotace projektu:

Na základě nadšených ohlasů, které ze všech stran zaznívají na adresu koncepce a především přínosu naučné stezky s arboretem v areálu ZŠ Meziboří, začne na jaře 2019 v areálu MŠ v Žižkově ulici budování obdobné Pohádkové naučné stezky s venkovní třídou. Školní zahrada se promění v poutavé edukační prostředí, kde bude osm výukových tabulí s interaktivními prvky, venkovní třídou s baldachýnem, divadélkem a hmatovým chodníkem. Celá stezka bude zaměřena na jednotlivé výchovně vzdělávací oblasti. V prvé řadě environmentální výchovu, dále i anglický jazyk nebo dopravní výchovu, nebudou chybět ani stanoviště rozvíjející zdravý životní styl nebo slovní zásobu. Doprovod budou dětem dělat klasické české pohádkové postavy. Projekt bude financován v rámci Výzvy č. 16/2017 o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostřední. Z celkové výše 500 000,- bude 70% nákladů financovat Státní fond životního prostředí a zbývajících 30% představuje spoluúčast mezibořské základní školy. Po dokončení stezky získají mezibořské děti další neobyčejné vzdělávací místo, kde si při hře osvojí řadu dovedností, jež jim následně usnadní přechod na základní školu.
Garantem projektu je             Mgr. Jan Peška
Doba realizace projektu:      
září 2018 - listopad 2019
Výše projektu:                        500 000,-Kč


  Projekt č.39) Hravá Chemie


Anotace projektu:

Již ve druhé polovině roku 2018 byla dokončena kompletace Hravé chemie – výukové stavebnice, jež pomáhá žákům vizualizovat mikroskopické struktury chemických prvků a látek. Tato vizualizace spojená s hmatovým vjemem při stavbě modelů umožňuje žákům představit si okem neviditelné struktury, což žákům napomáhá pochopit vnitřní strukturu a vztahy mezi jednotlivými komponenty. Cílovou skupinou jsou pochopitelně především žáci 8. a 9.ročníků, kteří se věnují chemii v rámci týdenního rozvrhu, stavebnice ale jistě najde své využití i při činnosti přírodovědných zájmových kroužků, v prvé řadě toho, který pro žáky školy pořádá Veselá věda z.ú. z Jablonce nad Nisou. Finanční prostředky na pořízení pomůcek ve výši 150 000,- Kč získala ZŠ a MŠ Meziboří v rámci grantového programu Vršanské uhelné a.s. Chytré hlavy pro Sever 2018.
Garantem projektu je             Mgr. Jan Peška
Doba realizace projektu:      
duben 2018 - listopad 2018
Výše projektu:                        150 000,-Kč


  Projekt č.38) Obědy pro děti


Anotace projektu:

V rámci projektu Obědy pro děti nadace Women for Women o.p.s. hradí vybraným žáků m obědy ve školní jídelně. Pomoc je nenároková; výběr provádí třídní učitelé na základě znalosti rodinné situace žáků, a to na základě potvrzení o hmotné nouzi nebo momentálního prudkého zhoršení situace rodina. Vzhledem k citlivosti problému je nutné, aby byl výběr prováděn odpovědně a spravedlivě. Nicméně je nepochybné, že pro zapojené děti je kromě teplého kvalitního jídla velkým přínosem i vědomí, že se učitelé o jejich situaci zajímají a snaží se ji ulehčit.  Projekt č.37) Sousední světy


Anotace projektu:

Mateřská škola Meziboří se zapojila do projektu Sousední světy. Cílem projektu je zprostředkovat dětem a pedagogům konkrétní zkušenost s kulturou a jazykem sousední země, odstranit jazykové bariéry a podpořit pedagogy v realizaci společných přeshraničních projektů prostřednictvím jazykových a mediálních aktivit. V rámci tohoto projektu Mateřská škola Meziboří navázala kontakt s německou mateřskou školou ve Voigtsdorfu, s kterou se budou během roku vzájemně poznávat a navštěvovat.
Garantem projektu je             Lenka Englická
Doba realizace projektu:      
leden 2018 - prosinec 2018 

   Projekt č.36)  Učebna technického vzdělávání.


Anotace projektu:

Základní škola a Mateřská škola Meziboří získala od Vršanské uhelné společnosti a.s. dotaci 250 000,- Kč na vybudování odborné učebny polytechnického vzdělávání. V rámci dotace byly školní dílny dovybaveny pracovními stoly (tzv.ponky) a především stavebnicemi Merkur včetně železničních modelů a kolejiště. Žákům školy tak bude umožněna kvalitní výuka technického vzdělávání a zároveň bude rozvíjena jejich manuální zručnost. Učebna bude fungovat jako dílna pracovního vyučování, dále jako keramická dílna a také jako učebna pro stavbu modelů a kolejiště z Merkuru.
Garantem projektu je             Mgr. Jan Peška
Doba realizace projektu:      
červen 2017 - září 2017
Výše projektu:                        250 000,-Kč


 

   Projekt č.35)  "ŠABLONY - projekt Šablony pro ZŠ a MŠ Meziboří v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro ZŠ a MŠ


Anotace projektu:

Rozsahem i finanční náročností se jedná o jeden z největších projektů posledních let (srovnatelný např. s projektem EU peníze školám. Projekt šablony pro ZŠ a MŠ Meziboří, jak zní celý název, lze rozčlenit na tři hlavní kapitoly: personální podpora chodu školy – chůva pro dvouleté děti v MŠ a školní asistent pro potřeby ZŠ (asistentka se v věnuje žákům ze sociálně slabých a především nepodnětných rodin nejen v době dopoledního vyučování, ale i v rámci volnočasových aktivit a přípravy na vyučování – ve školní družině / školním klubu)

- doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem

- DVPP pro ZŠ – školení s tématem inkluzivního vzdělávání a dále čtenářská a matematická gramotnost

- DVPP pro MŠ - specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, čtenářská a matematická negramotnost. Kromě toho projekt zahrnuje také sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Do projektu se zapojilo celkem 28 učitelů v rámci školení, další pak jako vedoucí nepovinného předmětu – doučování.

Po skončení projektu (leden 2019) lze předpokládat pokračování v rámci spouštěných ŠABLON II.

Garantem projektu je             Mgr. Jan Peška
Doba realizace projektu:      
1.února 2017 do 31. ledna 2019
Výše projektu:                        1 449 196,-Kč


 

   Projekt č.34)  Chytré hlavy


Anotace projektu:

Základní škola a Mateřská škola se i letos zapojila do grantového programu Vršanské uhelné a.s. Chytré hlavy pro Sever 2016, ve kterém získala 215 000,- Kč na vybudování mobilní wifi učebny. Ta mimo jiné umožní využití tabletů a v nich obsažených výukových programů bez ohledu na místo – v učebnách, v areálu školy, ale i na školách v přírodě a třídních výletech.

Dotační program Vršanské uhelné a.s. považujeme za velmi přínosný a otevírající možnosti získat pro žáky školy nejmodernější vybavení; v minulých letech tak škola uspěla např. s projektem vybudování přírodovědné laboratoře a multifunkční jazykové učebny.

Poděkování patří všem zúčastněným – učitelům, kteří se na přípravě projektu podíleli v čele s p. učitelem Mgr. Pavlem Kopeckým, a vedení společnosti Vršanská uhlená a.s., která program vyhlásila

Garantem projektu je             Mgr. Jan Peška
Doba realizace projektu:      
červen 2016 – prosinec 2016
Výše projektu:                        215 000 Kč na pořízení 20 tabletů pro žáky, školení pedagogů
                                                                 a další ICT techniku

 

   Projekt č.33)  Rekonstrukci prostoru na Náměstí 8. května v Meziboří


Naše Základní škola a Mateřská škola Meziboří, p.o. je partnerem projektu „Rekonstrukce prostoru na Náměstí 8. května v Meziboří“ a to na základě Smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku uzavřené dne 2.9.2014.
Projekt je podporován v rámci Regionálního operačního programu Severozápad.

   

 

   Projekt č.32)  Hodina TV navíc


Anotace projektu:
 – v rámci tohoto pilotního projektu byla rozšířena nabídka sportovních kroužků. Projekt je zaměřen na žáky 1.-3.tříd, kteří docházejí do školní družiny, a v jeho rámci se budou seznamovat se základy nejrůznějších sportů s důrazem na míčové hry (házená, fotbal,basketbal, florbal…)

 

 

   Projekt č.31)  Technické a jazykové vzdělávání


Anotace projektu:
 – projekt vycházející z tzv. výzvy 57 OP Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Přesné znění výzvy č.57

Projekt bude probíhat ve dvou rovinách: tzv. blended learningu a vybavení školní dílen, vč. metodických kurzů pro vyučující..

Tzv. blended learnng  představuje interaktivní výukový systém, kdy si žáci pomocí učitele a za využití ICT prioritně osvojují ústní komunikační dovednosti. Kombinuje formu e-laerningu s dalšími metodami využívajícími ICT a práci on-line.

V rámci šablony Rozvoj technických dovedností žáků na II.stupni základní školy dojde ke kompletnímu vybavení školních dílen. Žáci se zároveň seznámí se základy technických nákresů a práce podle nich.

Doba realizace projektu:      
červen 2015 – prosinec 2015
Výše projektu:                        275 429,-  Kč

 

   Projekt č.30)  Rozvoj čtenářství a cizích jazyků ZŠ Meziboří


Anotace projektu:
 projekt vycházející z tzv. výzvy 56  OP Vzdělání prokonkurenceschopnost.

Přesné znění výzvy č.56

Projekt bude probíhat ve dvou rovinách: tzv. čtenářských dílen a zahraniční jazykový výjezd pro žáky

V rámci čtenářských dílen bude jednak zpracována metodika této přínosné metody pro práci s textem (vč. pilotního ověření efektivity), jednak bude do školní knihovna zakoupeno minimálně 200 tištěných knih – podle výběru učitelů a podle jejich potřeb.

Jazykový výjezd pro žáky přináší atraktivní možnost na krátký studijní pobyt v zahraničí. Jeho délka je minimálně 5 dní a na místě musí účastníci absolvovat minimálně 9 vyučovacích hodin.

Doba realizace projektu:       červen 2015 – prosinec 2015
Výše projektu:                        251 942,- Kč                         

 

   Projekt č.29)  Dotkněte se inovací


Anotace projektu:

Projekt DOTKNĚTE SE INOVACÍ si klade za hlavní cíl zvýšení profesního i osobnostního růstu pedagogických pracovníků a přenesení těchto kompetencí do zefektivnění využití ICT ve výuce na základních a středních školách. Průřezovou aktivitou projektu je soustavné působení mentorů, kteří jsou členy realizačního týmu, přenášení zkušeností, nadšení a dobré praxe mezi ICT metodiky i pedagogy partnerských škol, kterých je na 50 v celé ČR

Cíl projektu:

 • Efektivní využití stávajících technologií na škole
 • Zavedení a implementace mobilních dotykových zařízení do školy
 • Vybavení pedagogů kompetencí tato zařízení používat dle své aprobace ve výuce
 • Zlepšení technického i odborného zázemí škol pro využívání ICT ve výuce
 • Sdílení vědomostí a prohlubování komunit pedagogů využívající ICT ve výuce

Garantem projektu je             Mgr. Jan Peška
Doba realizace projektu:      
říjen 2014 – červenec 2015
Výše projektu:                        364 380 Kč na pořízení 15 tabletů, školení pedagogů
                                                                 a další ICT techniku

 

   Projekt č.28)  Jak co funguje


Anotace projektu:

Cíl projektu:

Projekt je určen pro pedagogy mateřských škol, pro jejich osobnostní rozvoj v oblasti polytechnického vzdělávání. V rámci projektu budou připraveny a realizovány tři akreditované vzdělávací programy, během kterých se pedagogové naučí využívat moderní interaktivní pomůcky a techniku, naučí se vytvářet jednoduché interaktivní výukové materiály související s polytechnickou výchovou dětí.

Cílem projektu je připravit učitele mateřských škol tak, aby byli schopni rozvíjet u dětí kladný postoj k technice a technickému prostředí ještě v rámci předškolního vzdělávání, protože právě zde se vytváří základy jejich vztahu k manuální práci, řemeslům a technice vůbec.

Garantem projektu je             Lenka Englická
Doba realizace projektu:      
říjen 2014 – červenec 2015
Přínos projektu:                     Interaktivní širokoúhlá dotyková obrazovka, notebook ,proškolení
                                              pedagogů,
 

 

   Projekt č.27)  Všechno v mém životě souvisí (minipodniky)


Anotace projektu:

Cíl projektu: projekt je zaměřený na vytvoření 60 minipodniků na základních a středních školách Ústeckého a Olomouckého kraje. Podnikání vyžaduje specifické dovednosti a znalosti, které nelze naučit jen teorií. Projekt umožní žákům, aby si praktickým způsobem vyzkoušeli činnosti a podnikání ve vybrané oblasti, která je zajímá. Pomůže jim uvědomit si , co chtějí, v čem jsou anebo mohou být dobří. Poté se naučí pokračovat s tím, co mají (díky projektu) k dispozici, a co chybí, nahradí energií, kterou činnosti věnují. Je třeba naučit žáky, aby se nebáli vyzkoušet všechny možné cesty a přitom pamatovat stále na svůj cíl. Pedagogové jim pomohou se systematizováním činností a jejich efektivním plánováním, které CS přinesou rozvoj a uvědomění si zodpovědnosti. Spoluprací s jinými „minipodniky“ bude posilována kreativita a zábava v práci. Inspirace úspěchy a nápady jiných povede k inovování původního záměru anebo k navržení zcela nového typu minipodniku. Podstata podnikání je především v obchodě – nabízí se něco, co někdo chce za podmínek, které jsou pro nabízející výhodné.

Prostřednictvím realizace minipodniků dojde k rozvoji podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků. Bude vytvořen odborný web s možností tvorby webových stránek jednotlivých minipodniků a zjednodušených e-shopů, které se žáci naučí spravovat. Pro nastínění ekonomiky je zvolena pro projekt vymyšlená měna.

Naše škola je zapojena do realizace projektu „Všechno v mém životě souvisí“, zkráceně MINIPODNIKY, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0041. Tento projekt je realizován v rámci školního roku 2014/2015. Naši žáci se mohou v rámci projektu zapojit do činnosti minipodniků různého zaměření a na vlastní kůži zažít chráněno ekonomiku v simulovaném prostředí za podpory odborníků z praxe, pedagogů, gamifikátorů a psychologa. Unikátním prostředkem pro obchodování je vytvořená online webová aplikace pro prezentaci jednotlivých minipodniků a možnost obchodování s vytvořenými produkty. Do projektu je zapojeno přes 1000 žáků z 25 škol z Olomouckého a Ústeckého kraje, které realizují 60 minipodniků v rámci 10 možných směrech, např. keramika, dřevo-kovo, šití, časopis, chemie, ekologie, arboretum, lesní školka, reklamní agentura, hudební, foto, nahrávací studio a další.

Více informací na  http://aceducation.cz/vsechno-v-mem-zivote-souvisi-minipodniky-
Projekt realizují společnosti AC Education s.r.o., Asistenční centrum, a.s. a VVV MOST spol. s r.o.

Garantem projektu je             Mgr. Jan Peška
Doba realizace projektu:      
říjen 2014 – červenec 2015

 

   Projekt č.26)  Rodilý mluvčí do škol


Anotace projektu:

Cílem projektu je zapojení rodilých mluvčích do výuky na základních školách, na ZŠ Meziboří přednostně formou výuky cizích jazyků v rámci hodin cizích jazyků a výuky cizích jazyků v rámci hodin nejazykových předmětů (uplatňování metody CLIL). Obecně zavádění metody CLIL obnáší workshopy, metodickou podporu vyučujícím, tvorbu pomůcek a jazykovou přípravu pro jazykáře i nejazykáře. Další možnosti představuje výuka jazyků v rámci kroužků, volitelných předmětů a proejektů

Garantem projektu je             Aaron Larson
Doba realizace projektu:      
říjen 2014 – červenec 2015

 

   Projekt č.25)  Sedmikráska


Anotace projektu:

Cílem projektu je reagovat na změny, které byly provedeny v RVP ZV a následně i ve školních vzdělávacích programech, do výuky na základních školách a inovaci těchto témat ve výuce na středních školách.
Projekt  nabízí školám široké spektrum aktivit v sedmi oblastech: zdravá výživa; dopravní výchova; sport; prevence; zdraví; 1.pomoc a zdravá škola.

Garantem projektu je             Mgr. Jan Peška
Doba realizace projektu:      
1. 9. 2014 – 31. 7. 2015     

Podrobná anotace zde           

 

   Projekt č.24)  Jazykové centrum
                        
           v rámci grantového programu Chytré hlavy pro Sever vyhlášeného skupinou Czech Coal


Anotace projektu:

Předmětem projektu Jazykové centrum je vybudování multifunkční jazykové učebny, která umožní výuku cizích jazyků za využití různých postupů a pomůcek na jednom místě. Kromě audiotechniky a ICT (interaktivní tabule, vč. diaprojektoru potřebného softwaru) bude učebna vybavena i trojrozměrnými didaktickými pomůckami a tištěnou literaturou. Koncepce počítá s kombinací učení v kruhu (koberec ve volném prostoru uprostřed), výuky za pomoci audio a IC techniky (pracovní stoly umístěné do půlkruhu umožňujícího procvičování konverzace za pomoci sluchátek i frontální výuku s pomocí tabule, příp.dataprojekce) a práce s literaturou a trojrozměrnými didaktickými pomůckami, kartami, kostkami, skládačkami apod. (knihovny skříně umístěné při stěnách). Plánovány jsou 24 pracovní stanice obsahující sluchátka umožňující kontakt učitel s každým jednotlivým žákem samostatně a zároveň poskytující žákům možnost pracovat každý s jiným druhem / typem výukového materiálu. To umožní střídání metod v rámci jedné vyučovací hodiny / jednotky a zároveň efektivní využívání učebny různými žáky napříč věkovými skupinami a dosaženou úrovní jazykových dovedností.


Garantem projektu je             Mgr. Jan Peška
Doba realizace projektu:      
1. 9. 2014 – 31.12.2014
Výše projektu:                       764 271 Kč
(dotace z projektu 300 000 Kč )
                                                              Náklady na vybudování Jazykového centra byly propočítány na celkem 764 271,-Kč. V rámci projektu Chytré hlavy žádá Základní škola a Mateřská škola Meziboří o poskytnutí dotace ve výši 300 000,-Kč. Zbytek (+/-460 000,-Kč)  bude uhrazen z vlastních zdrojů.

   Projekt č.23)  Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje


Anotace projektu:

Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Ústeckém kraji i rozvoj a podpora spolupráce středních a základních škol se zaměstnavateli v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání.

Výuka je ve všech oborech na úseku teoretického i praktického vyučování zajištěna kvalifikovanými pedagogickými pracovníky, kteří vzdělávají žáky jak po odborné tak praktické stránce v souladu s moderními trendy v daných pracovních oblastech a s přihlédnutím k požadavkům zaměstnavatelů.

V rámci projektu budou vybaveny, rekonstruovány a modernizovány dílny a učebny zaměřené na výuku právě přírodovědných či technických oborů. V těchto  moderních prostorách budou pořádány kroužky a ukázkové dny pro žáky základních i středních škol. Pro žáky budou také pořádány exkurze na výstavy, jako je např. Techmánie v Plzni, do muzeí, Hornická muzea, Technické muzeum v Praze, do odborných firem a společností, např. do Automobilky Mladá Boleslav, do firmy  Best Polerady....

Zapojeni budou i samotní učitelé základních i středních škol. Učitelé se mohou účastnit vzájemných odborných diskuzí, předávat si svá nabytá know how a sdílet případné novinky. Dozví se o nových učebních pomůckách i vzdělávacích materiálech vyrobených v rámci jiných projektů. Dále budou pro učitele zajištěny semináře, workshopy, kurzy, které budou mít za úkol zopakovat či prohloubit jejich dosavadní znalosti a zkušenosti v daných oborech.


Garantem projektu je             Mgr. Jan Peška
Doba realizace projektu:      
1. 9. 2013 – 30. 6. 2015
Výše projektu:                       146 000 000 Kč
(12 SŠ a 7 ZŠ Ústeckého kraje)
Identifikační číslo projektu:
    CZ.1.07/1.1.00/44.0005

Podrobná anotace zde                        

   Projekt č.22)  Mezibořské školní arboretum s naučnou stezkou


Anotace projektu:
Cíl projektu Mezibořské arboretum s naučnou stezkou vychází jednak z potřeb výchovně vzdělávacího procesu školy, jednak vhodně využívá přirozeného okolí školní budovy tvořící jednu z dominant města. V rámci projektu bude v areálu školy zřízeno arboretum stávajících stromů a v návaznosti na to také několik herních a vzdělávacích míst. Žáci tak budou moci v několika skupinách na několika různých místech využívat upravené příp. nově vzniklé přírodní prostory.

Samotná podstata arboreta, venkovní studovny a hřiště počítá přednostně s využitím ve výuce předmětů jakýmkoli způsobem spjatých s environmentální výchovou – především prvouky a přírodovědy na I.stupni, přírodopisu a výchovy ke zdraví na II.st.. Jak ale ukazují dosavadní zkušenosti školy s rekonstruovaných školním dvorem, výuku venku vítají žáci ve všech ročnících a předmětech, takže limitem je v tomto ohledu pouze potřeba pomůcek; například výuka výtvarné výchovy, pracovních činností a cizích jazyků může ve venkovní třídě probíhat takřka neustále.

Nezanedbatelným aspektem výchovného přínosu areálu je přenesení části odpovědnosti za jeho údržbu a úklid na žáky v rámci hodin pracovních činností a tím i posílení role žákovské samosprávy při ochraně vybavení školy.

Účelné rozvržení jednotlivých částí po celém areálu (jednotlivé naučené tabule arboreta - 20 tabulí, prvky využitelné k výuce a hřiště) umožní jeho využívání také v době mimo vyučování školní družinou a školním klubem. Totéž platí o aktivitách mimo rámec školy – především pro děti z mateřské školy v rámci projektu Kamarádská škola, rodiče a občany města během školních akcí (slavnostní zahájení a zakončení školního roku, zahradní slavnost, lampionový průvodce, Vánoce ve škole apod.), výhledově i žáky z dalších základních škol.

Součástí projektu bude rovněž vytvoření vizualizace naučné stezky – interaktivní aplikace, díky níž může uživatel stezkou procházet pomocí počítače. Tato virtuální prohlídka bude doplněna podrobnými informacemi o jednotlivých stanovištích a bude umístěna na školních webových stránkách – tzn. volně dostupná prostřednictvím internetu.


Garantem projektu je             Mgr. Jan Peška
Doba realizace projektu:      
2014-2015
Výše projektu:                       1 394 997,- Kč
Identifikační číslo projektu:
    27472212                            

Interaktivní plán naučné stezky s arboretem - (prezentace Powerpoint )

 

Videoprezentace projektu - herní prvky

   Projekt č.21)  Škola jako úřad


Anotace projektu:
Tento, námi představovaný, projekt je zaměřen na vytvoření manuálů/postupů řešení konkrétních situací, ke kterým na školách dochází. Vzhledem k tomu, že vedoucí pracovníci musí čerpat z obrovského množství nařízení, předpisů, zákonů apod. a ne vždy se daří situace řešit správným způsobem. Manuál pomůže vedoucím pracovníkům škol k operativnějšímu řešení situací a k eliminaci případných souvisejících opomenutí. Zpružní a zefektivní řízení v daných oblastech.

Potřebnost projektu vychází nejen z potřeb samotných vedoucích pracovníků škol, ale je také potvrzena odborem školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu Ústeckého kraje.

Manuál bude řešit následující situace:
1)  Podezření na domácí násilí u žáků
2)  Vyřízení stížností na pedagogy
3)  Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
4)  Přestup žáka na jinou školu
5)  Zápis žáků ke studiu
6)  Podezření na požití omamných látek ze strany žáka
7)  Škodní událost na půdě školy
8)  Úraz žáka na půdě školy
9)   Archivační postupy
10)  Řešení hromadných výjezdů mimo školu (1 x denní x vícedenní; sportovní x kulturní)

Cílovou skupinou projektu jsou vedoucí pracovníci škol, tedy ředitelé, jejich zástupci apod., tedy pracovníci, kteří jsou zodpovědní za komplexní či dílčí řešení výše definovaných situací a budou tedy vytvářený odborný manuál využívat. Tito zástupci cílové skupiny se do projektu zapojí v rámci klíčových aktivit 02 – Pilotáž vytvořeného manuálu + kulaté stoly a 03 – Tvorba a tisk finální podoby manuálu, vzdělávací setkání CS. Více viz níže.


Garantem projektu je             Mgr. Jiří Bílek
Doba realizace projektu:       od
 01/2013 do 12/2014
Registrační číslo projektu:
       CZ.1.07/1.3.49/02.0015

   Projekt č.20)  Manuál pro krizové řízení


Anotace projektu:
Cílem projektu je vytvořit pro řídící pracovníky škol (ředitelé, zástupci) účinné nástroje, které by jim pomohly při řešení mimořádných situací, které mohou ve škole nastat a které nebývají řídícími pracovníky často řešeny správně, resp. dostatečně. Důvodem tohoto stavu mohou být např. stres těchto pracovníků a vidina velkého množství kroků, které musí při řešení vzniklých situací učinit, tlak vyvíjený na jejich osobu ze strany rodičů a celkově společnosti či nedostatečná koordinace řešení vzniklé situace s pedagogy apod.

Jedná se zejména o tyto situace:
1) smogová situace
2) záplavy či povodně
3) technické problémy typu závada na topení, v důsledku čehož je celá škola nevytopena a není
     způsobilá pro výuku
4) výskyt azbestu v budově
5) požár či nahlášené ohrožení typu bomba ve škole
6) karanténa
7) úmrtí ve škole
8) nátlakové násilí (agrese žáků, teroristický útok) apod.

Díky projektu vzniknou odborný́ manuál a aplikace do mobilního telefonu, které budou obsahovat odborné souhrnné informace z příslušné legislativy, odborných publikací, od odborníků z praxe, vedoucích pracovníků škol apod., zaměřené na povinné postupy řídících pracovníků v mimořádných situacích.
Manuál a aplikace budou zpracovány formou postupných kroků pro CS, díky kterým bude řešena nastalá mimořádná situace dle nařízených postupů, budou uvědomeny příslušné instituce (Policie ČR, Hygienická stanice, lékař...) a osoby (zákonní zástupci žáků), vypracovány závazné dokumenty (hlášení o události), navrženy postupy k odstranění možných problémů apod. V práci s těmito nástroji bude CS po vytvoření jejich finální verze proškolena, aby byli zástupci CS připraveni začít tyto nástroje plně využívat v praxi a nenastal později při výskytu určité krizové situace problém s osvojením práce s manuálem ani aplikací do mobilního telefonu.


Garantem projektu je             Mgr.Jan Peška
Doba realizace projektu:
 od
 01. 01. 2013 do 31. 12. 2014
Realizátor projektu:               
ELVIJA s.r.o.

   Projekt č.19)  Krušné hory – domov můj


Anotace projektu:
Účelem projektu, který organizuje Vzdělávací a rekreační centrum Lesná (Lesná 25, 43545 Nová Ves v Horách) je seznámit žáky základních škol v Ústeckém kraji s oblastí Krušných hor, a to přímo konkrétně s historií lidových řemesel, těžbou a osídlením pomocí zajímavé výuky v učebnách a v atraktivním prostředí Krušných hor. Projekt usiluje o zásadní zkvalitnění výuky zejména tím, že žákům základních škol představí region Krušných hor formou terénních exkurzí s využitím odborných i technických pomůcek a následně s navázáním na teoretickou část výuku ve školních učebnách. Získané znalosti žáci dovedou propojit s ostatními předměty vyučovanými na základní škole a aplikovat je v praxi. Poznání regionu povede u mnoha žáků k navázání vztahu k oblasti, o které do této doby věděli pouze z učebnic či internetu. Žáci se dále naučí prezentovat výstupy své práce před ostatními třídami a dalšími pedagogy. Značným přínosem je bezesporu týmová práce třídních kolektivů při řešení zadaných úkolů a schopnost orientace v terénu. Pedagogové zapojených tříd se rovněž seznámí se způsobem výuky tematického modulu, obdrží zpracovaný metodický list a pracovní listy a především absolvují výuku netradičním způsobem.

Do projektu se ve II.pololetí šk.roku 2012-2013 zapojí všechny třídy I.stupně, ve školním roce 2013-2014 navíc proběhnou tři témata určená pro II.st., vč. týdenního pobytu pro nejúspěšnější třídu (viz tabulka)

stupeň

téma

Hodiny ve školách

Exkurze do terénu

Týdenní pobyt

1.stupeň

příroda Krušných hor v soužití s člověkem

Únor – červen 2012-2013

Květen – červen 2012-2013

 

2.stupeň

řemesla Krušných hor

Září-březen 2013-2014

Září-říjen a březen-květen 2013-2014

Květen-červen 2013-2014

procházky po zaniklých obcích Krušnohoří

těžba v Krušnohoří

Doba realizace projektu:  od únor 2012 do červen 2014

 

   Projekt č.18)  Chytré hlavy - projekt vypsaný skupinou Czech Coal


Anotace projektu:
Hlavní myšlenkou je vybudovaní přírodovědné laboratoře, ve které si žáci budou ověřovat naučené teze, případně sami "bádat", neb to se jim bude lépe pamatovat (navíc posílí rozvoj pracovních kompetencí a motoriky). Učebna bude využívána při praktikách z chemie, fyziky a přírodopisu. Kapacita laboratoře bude cca 15 žáků. Z finančních prostředků se laboratoř vybaví zejména laboratorními stoly, projektorem, tabulí, výkonnějším mikroskopem schopným připojit k počítači, vizualizérem a dalšími laboratorními pomůckami (ochranné prostředky, váhy, měřiče, lupy, mikroskopy.. atd.)

Garantem projektu je             Mgr.Denisa Brandtová
Doba realizace projektu:
 od 1.9.2012 do 31.6. 2013
Výše projektu:                      150 000,- Kč
pro ZŠ Meziboří

 

   Projekt č.17)  Pobavme se o alkoholu
Cílem projektu je minimalizování škod na lidské zdraví způsobené konzumací  alkoholu
Kliknutím na logo se dozvíte více !

 

   Projekt č.16)   KAR-POR - Kariérové poradenství v praxi


Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit profesní rozvoj a další vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří budou poskytovat služby kariérového poradenství žákům základních škol, vyučovat základy volby povolání a seznamovat žáky se světem práce již na 1.stupni základních škol s ohledem na aktuální místní podmínky vzdělávání a trhu práce. Klíčové aktivity projektu se zaměří na vytvoření sítě spolupracujících institucí v Ústeckém kraji pro podporu služeb kariérového poradenství. Klíčové aktivity projektu též podpoří a zvýší u cílové skupiny znalosti profesní orientace, volby povolání, trhu vzdělávání i trhu práce s ohledem na místní podmínky zapojených regionů v Ústeckém kraji a naučí je prakticky tyto dovednosti a teoretické znalosti aplikovat v každodenní praxi při pomoci žákům se správnou volbou profesní kariéry.

Více informací o projektu naleznete v přiloženém dokumentu ZDE (PDF)

Článek z novin o probíhajícím projektu (JPG)

Garantem projektu je             Mgr.Jan Peška
Doba realizace projektu:
 od 1.1.2012 do 31.prosince 2013
Výše projektu:                       4 651 449,- Kč pro 4 spolupracující ZŠ
                                  

 

   Projekt č.15)    KOPT - první krůček ke znovuobjevení nás samotných


Anotace projektu:

grantový projekt „KULTURA A UMĚNÍ OD PRVNÍ TŘÍDY“ prezentovaný pod zkratkou KOPT se snaží ukázat dětem, jakým způsobem nás kultura ovlivňuje, formuje a jak je pro náš život nezbytná. Kladný vztah k umění a kultuře pozitivně ovlivňuje vnímání dětí a zaručuje tak rozvoj morálně-lidských hodnot. Rovněž v dětech rozvíjí tvořivost, vlastní iniciativu a ukazuje jim, jak komplexně je potřeba vnímat svět. Snažíme se rovněž o propojení klasické výukové metody a netradičního pojetí ve vztahu ke kultuře a umění ve všech směrech.

Cílovou skupinou projektu jsou všichni žáci I.stupně ZŠ ve věku od 7 do 12 let. Právě v tomto období se hodnotový systém utváří, děti jsou velice vnímavé a nejvíce ovlivnitelné.

Projekt „KOPT“ je realizován formou seminářů (tzv. workshopů), koncipovaných formou divadelních přestavení. ZŠ Meziboří pod vedením p.uč. Chrzové vybrala 2 témata pro 5.r. z celkem šesti historických období korespondujících s osnovami na I. stupni ZŠ. Asi 10 žáků na jednu scénu, dle těchto vybraných témat ztvárňují historické postavy z dějin českého národa.

Prostřednictvím scénáře si žáci budou moci vyzkoušet své dovednosti a znalosti v oblasti historie a kultury. Hranou formou se seznámí s náplní scény, se scénářem, ostatními postavami, kostýmy a rekvizitami. Pro všechna divadelní představení je skladateli napsaná scénická hudba, ušitá přímo na míru každému z historických témat.

Jednotlivá setkání se konají v prostorách Základních škol (tělocvičny, auly, aj.), popřípadě v místech určených pro konání divadelních představení. Pedagogem již vybraní žáci, si pod jeho vedením, své role s časovým předstihem nazkoušejí a v den konání již zmiňovaného workshopu, neboli projektového dne, si vybraní žáci dopoledne odzkouší svá herecká obsazení, ztvární kulisy, připraví kostýmy a odpoledne může začít konání jednotlivých divadelních představení. Každé představení je časově odhadnuto cca na 15-20 min.

Jako součást výukového materiálu je do projektu „KOPT“ koncipována interaktivní webová stránka spolu s flash hrou a kvízem, kde si žáci budou moci kreativně ověřit své znalosti.

Herecké výkony všech dětí jsou patřičně zdokumentovány (fotografie, video) a následně jsou jako prezentace samotných škol umístěny na webových stránkách projektu „KOPT“.

Garantem projektu je        Mgr.Chrzová Veronika

Záznam divadelního představení můžete shlédnout na YOUTUBE.COM - Klikněte ZDE

                                              

 

   Projekt č.14)     Kolumbus, poklady kolem nás a v nás


Anotace projektu:
Jedná se o projekt, který je inspirován Geocachingem, tedy hledáním „pokladů“ v přírodě pomocí GPS navigace. Úkolem bude založit několik schránek, ve kterých budou uložené informace o našem městě, důležitých událostech a obyvatelstvu. Nebudou chybět ani kvízy, hry či jiné zajímavosti. Také vyrazíme „lovit“ poklady jiných týmů.

Součástí projektu je i portál, tedy internetová stránka, kam se vše bude zapisovat. A nechybí ani soutěž o věcné ceny.
Garantem projektu je        Mgr.Brandtová Denisa

 

   Projekt č.13)    Veřejně prospěšné práce - operační program Lidské zdroje a 
                                    zaměstnanost


Anotace projektu:
V rámci tohoto projektu získala škola finanční prostředky ve výši  88 000,- Kč
                            
na pomocnou vychovatelku v období  březen - říjen 2010
 
                            Podrobnější informace o projektu naleznete po kliknutí na tento odkaz.

 

   Projekt č.12)    EU peníze školám


Anotace projektu:

Od ledna 2011 je ZŠ Meziboří zapojena do projektu EU peníze školám v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – zlepšení podmínek pro vzdělávání n základních školách..  

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Základní škola Meziboří nepovažuje svou užší profilaci za vhodnou, především s ohledem na to, že je jedinou ve městě a snaží se tedy nabídnout všem žákům co nejširší možnost uplatnění bez ohledu na psychickou či fyzickou vyspělost, případně kulturní a rodinné zázemí. Přesto umožňuje personální a technické vybavení posílení důrazu na některé klíčové oblasti, jež jsou podrobněji specifikovány ve strategii rozvoje školy.

Projekt počítá s využitím finančních dotací na rozvoj výuky cizích jazyků a využití informačních a komunikačních technologií (a to ve většině vyučovacích předmětů); v obou případech jednak formou podpory inovace a zkvalitnění výuky, jednak dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Doba realizace projektu:  do 30.června 2013
Výše projektu:  byla s ohledem na počet žáků školy stanovena na 1 555 503,- Kč

Přehled již vypracovaných Digitálních Učebních Materiálů (DUM) - v xls souboru

 

   Projekt č.11)    Ovoce do škol


Cílem projektu : 
   
je provádět bezplatnou distribucí ovoce a zeleniny žákům I.stupně posilovat jejich správné stravovací návyky a vést je k zásadám zdravé výživy. Projekt je  hrazen z prostředků EU a MZ ČR.

Více se dozvíte v letáčku ZDE (pdf)

         Rozsah projektu: týdenní zavážka čerstvého ovoce, zeleniny a        
         ovocných šťáv bez umělých konzervantů pro všechny žáky I. stupně
         ZDARMA.

 

 

   Projekt č.10)    Ekologická měření v praxi - odborné kompetence žáků


Anotace projektu:

V projektu bude vytvořeno 8 vzdělávacích modulů, které budou představeny cílové skupině ve školách. Zde proběhne měření environmentálních kompetencí a teoretická příprava.
Moduly:

 • Lesnictví v Krušných horách

 • Zemědělství v Krušných horách

 • Zvláště chráněné druhy krušných hor

 • Geologie Krušných hor

 • Meteorologie

 • Astronomie

 • GIS a GPS - ekologické mapování

 • Vzdělávání ke zdraví

  Nosným tématem projektu bude modul „vzdělávání ke zdraví“, kde bude probíhat diagnostika obecné pohybové zdatnosti.

  Pilotování vytvořených vzdělávacích modulů bude probíhat v horském prostředí Krušných hor.

  Hlavním přínosem projektu je nastartování osobního vztahu každého jednotlivce z řad cílové skupiny žáků za kvalitu svého života a kvalitu života ve svém okolí.

  Projekt umožní nastavit mechanismy trvalé povědomí nutnosti péče nejen o životní prostředí a jeho ochranu, ale také o své zdraví a správný životní styl.


Doba realizace projektu:  4.-8.října 2010
                                          5 denní pobyt 22 žáků a 1 učitele - horský hotel Lesná
Garantem projektu je        Schola Humanitas Litvínov (Michal Tarant)

 

 

   Projekt č.9)    Program environmentální výchovy
                                    v Ústeckém a Karlovarském kraji
   (CZ.1.07/1.1.00/08.0036)


Cílem projektu

je vytvořit a ověřit nástroje výuky a výchovy k odpovědnému vnímání regionu pro jeho udržitelný rozvoj u žáků ZŠ a SŠ Ústeckého a Karlovarského kraje. Projekt má napomoci komplexně řešit praktickou výuku průřezového tématu Environmentální výchovy školních vzdělávacích programů ZŠ a SŠ se specifikací pro pánevní regiony. Ideovým cílem je, aby mladí lidé poznali místo, kde žijí, cítili za jeho vývoj zodpovědnost, naučili se v oblasti ochrany životního prostředí uplatňovat lokální řešení globálních problémů a získali k němu emocionálně kladný vztah.

V podmínkách naší školy bude zbudován ekokoutek v prostorách u bočního vchodu školy. Ekokoutek bude plnit funkci výchovně-vzdělávací (práce na pozemku s rostlinami a jejich poznávání - následně i práce s pracovními listy ) a samozřejmě i funkci estetickou (zkrášlí prostředí školy).

Doba realizace projektu:  září 2010 - červen 2011 - dále udržet po dobu minimálně 5 let.
Výše projektu:                  pro ZŠ Meziboří - cca 13 000 Kč na spotřební materiál
                                                   a výjezd 50 žáků školy na ekoexkurzi
.
Garantem projektu :          Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
                                           a na škole Mgr. Pavel Kopecký

Fotogalerie z realizace ekokoutku

více se o projektu dozvíte na stránkách http://enviregion.pf.ujep.cz/

 

 

   Projekt č.8)    Open Air School - spolupráce se švédkou školou v Linghemu


Anotace projektu:

Ve spolupráci se školou ve švédském Linghemu pořádat výměnné pobyty – čeští žáci navštěvují na podzim Švédsko, Švédové přijíždějí na jaře do Sloupu v Čechách. Žáci si kromě poznávání jiné kultury efektivními metodami osvojují jazykové dovednosti, dochází i k výměně zkušeností mezi učiteli. Podstatným přínosem je zjištění, že pro úspěšnou komunikaci v cizím jazyce je překonání ostychu a to i za cenu počátečních chyb ve vyjadřování, což má významný motivační efekt při další práci během vyučování ve škole. V rámci přípravy programu pro Švédy navíc žáci prokazují své schopnosti komunikativní, pracovní, schopnost zpracovávat informace, plánovat vlastní činnost a být za ni odpovědný.

Fotografie z pobytu našich žáků ve Švédsku a  švédských žáků ve Sloupu v Čechách

Doba realizace projektu:  od šk. roku 2007 / 2008

 

 

   Projekt č.7)    Informační systém do ZŠ v malých městech- elektronická ŽK


Cílem projektu 
je  vytvoření IS (informačního systému) pro potřeby ZŠ ve venkovských oblastech
                             (do 5 000 ob.), který by plnil funkci 1.elektronické. třídnice a 2.komunikačního
                            rozhraní: škola – rodič – učitel – žák
·         pilotní odzkoušení vytvořeného systému v podmínkách zapojených škol
·         zavedení IS do běžné praxe ZŠ ve venkovských oblastech ÚK

Anotace projektu:
·  předpokládá se aktivní zapojení 4-5 vytipovaných ZŠ z malých měst – budou částečně vybaveny 
    ICT (notebooky či mininotebooky )
·  na začátku projektu proběhne studie se zaměřením na zkušenosti cílových skupin s ICT a jejich postoj k zamýšlenému IS (Informačnímu Systému), co od něj očekávat, co by v něm mělo být atd. – potřeby již byly primárně identifikovány, ale bude se jednat o jejich doplnění.
Součástí bude i monitoring vybavenosti škol ICT
·         na základě studie bude vytvořen návrh IS , který bude předložen zástupcům zúčastněných
          škol k připomínkování
·         po odsouhlasení návrhu bude vytvořen pilotní model, který bude zkušebně ověřen
          v podmínkách aktivně zapojených škol
·         v závěru bude vyhodnocena zpětná vazba na základě evaluačních dotazníků a anket mezi
          cílovými skupinam

Další a podrobnější informace o projektu naleznete ZDE
 
Doba realizace projektu:   20 - 24 měsíců ( konec - červen 2011)
Výše projektu: pro ZŠ Meziboří - 10 notebooků pro potřeby učitelů a software plnící funkci
                                          elektronické žákovské, třídní knihy a klasifikačního zápisníku

Garantem projektu je         ZŠ Strupčice a na naší škole Mgr.Jan Peška a Mgr. Pavel Kopecký

 

 
Projekt č.6)  Na zelenou


Anotace projektu :

Základní škola Meziboří se v letošním roce zapojila svým projektem Na zelenou – po městě bezpečně a odpovědně do grantového programu Na zelenou, který již poněkolikáté vyhlásila  Nadace Partnerství. V tiskové zprávě Nadace Partnerství se mimo jiné uvádí: „Nadace Partnerství letos rozdělí více než 800 tisíc korun na podporu projektů bezpečných cest do školy. Se svými žádostmi uspěly v grantovém programu Na zelenou také dvě školy z Ústeckého kraje… Úctyhodných 50 podaných žádostí dokládá trvale stoupající zájem škol o řešení dopravní situace v jejich okolí… Žádosti hodnotila odborná komise složená ze zástupců státních orgánů prevence, ministerstev školství a životního prostředí, dopravních odborníků a neziskových organizací zaměřených na dopravně-bezpečnostní problematiku. Mezi deset nejkvalitnějších projektů bude rozděleno více než 800 tisíc korun. Patří mezi ně také projekt Základní školy Meziboří v okrese Litvínov… Průběh školního projektu je rozdělen do několika navazujících fází. Nejprve každé dítě zakreslí do připravené mapky svou obvyklou cestu do školy a vyznačí místa, která považuje za nebezpečná. Poté s pomocí dospělých vytvoří souhrnnou mapu okolí školy se všemi rizikovými místy a předají ji projektantovi. Na jejím základě je zpracována dopravní studie, kterou děti předají zástupcům města či obce a policie.“

Fotografie z přípravy a realizacw projektu jsou k nahlédnutí ZDE a ZDE

Průběh a výsledky celého projektu zaznamenán v prezenatci (Powerpoint 2007) !


Partnerem projektu jsou

Fotografie z předávání vypracované studie zástupcům města. 


Návrhy možného řešení z rukou projektanta:  (Neznamená to, že budou realizovány !!! )

      U sportovní haly             Vjezd na Meziboří         U základní školy

Termín uskutečňování:  jaro až podzim 2009

 

 

   Projekt č.5)    Kamarádská škola


Cílem projektu
  je ve spolupráci s MŠ Meziboří a s MŠ Kaštánek v Bezručově ulici v Litvínově
usnadnit dětem přechod z mateřské na základní školu. Obsahem projektu je zvaní dětí z MŠ do ZŠ Meziboří, kde se jich ujmou žáci IX.roč.. Společně pak žáci a děti stráví hodinu např. v počítačové učebně, což v dalším školním roce pomůže nastupujícím prvňákům překonat počáteční obavy a nejistotu v novém prostředí.

Autorem a garantem projektu je Mgr. Martina Procházková
Termín uskutečňování:                šk. rok 2008-2009

 

   Projekt č.4)    Podnikání krok za krokem


Cílem projektu
je vytvořit základní metodiku pro výuku předmětu Výchova k podnikání v nejvyšších ročnících základní školy. Výstup tvoří metodická příručka pro učitele, pracovní sešit pro žáky a zkušenosti z pilotáže. Integrace předmětu do výuky v VIII. a IX.ročnících je součástí kariérního poradenství pro žáky základních školy.  Iniciátorem projektu byla střední škola Educhem Meziboří, do projektu se dále zapojily SSZŠ Litvínov a ZŠ Obrnice.

Výše projektu:                2 744 214,- Kč; z toho na pokrytí nákladů ZŠ Meziboří 115 700,- Kč
Termín uskutečňování:   březen – červen 2007
Garantem projektu je
    střední škola Educhem

 

    Projekt č.3)    KARIÉRA“ – Systém kariérového poradenství v počátečním
                                                            vzdělávání v Ústeckém kraji


Anotace projektu
je v PDF souboru ZDE ke stažení a prohlédnutí !

Doba realizace projektu:     srpen 2008 - srpen 2010
Výše projektu:               24 158 504,- Kč
z toho na pokrytí nákladů ZŠ Meziboří jde 275 064,-Kč

Garantem projektu
je Střední škola technická Velebudice na škole Mgr. Jan Peška

 

   Projekt č.2)    Venkovní třída v areálu Základní školy Meziboří


Cílem projektu
 je vybudování tzv. venkovní třídy, místa v areálu školy, které bude sloužit k výuce a školní práci venku za příznivého počasí. Tomu bude odpovídat i vybavení – lavice na sezení, pracovní stoly, tabule krytá malou stříškou a zpevnění povrchu dlažbou. 

Využití třídy
Především výuka výchov (výtvarné, hudební, literární), využití při oborových dnech (žáci se ve skupinách vytvořených bez ohledu na ročníkovou příslušnost v rámci daného stupně věnují práci na tématech, která si vybrali na začátku šk. roku z nabídky poskytnuté učiteli školy) a zpracovávání projektů žáky. Za slunného počasí plné využití během celého vyučování, vč. výuky jazyků a přírodovědných předmětů.

Doba realizace projektu:                  jednoletý  ( Doposud nerealizovaný)
Výše projektu: 
- požadovaná dotace  192 304 Kč
Garantem projektu
         je na škole Mgr. Jan Peška

Příloha:  náčrt uspořádání venkovní třídy ( 792 kB)

 

 

   Projekt č.1)  Meziboří a Litvínovsko v prostoru a čase


Anotace projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj práce s prezentační technologií - interaktivní tabulí na 1.stupni ZŠ a na vytvoření vhodné sady výukových materiálů, které dosud škole chybějí a vztahují se k lokalitě, ve které žáci žijí. Vytvořený výukový program žákům umožní poznat lépe své město a okolí ze stránky geografické, sociální, kulturní a historické. Učitelům projekt dovoluje rozvoj tvůrčí činnosti v oblasti výukových prezentací a dalších výukových programů vhodných k výuce a to vše v souladu s RVP a za podpory interaktivní tabule.

 Plnění projektu - průběh:  
1) Schválení dotace - duben 2006
- od konce února se čekalo a čekalo, zda vůbec dotaci
                                               dostaneme a nakonec jsme se dočkali, dotace byla přiklepnutá !

2) Poskytnutí finančních prostředků - září 2006
- pak se opět a dlouze čekalo a to asi na  to
    nejdůležitější, což jsou samotné finance. Jak jinak se dá nakupovat tabule a nechat vyrábět
    výukový software, když není čím zaplatit, že ? Penízky nakonec po delší době dorazily !

3) Sběr materiálů ( fotografií, textů a podkladů pro tvorbu ) -  červenec až říjen 2006

    V tomto období se snažil pan učitel Kopecký, který je garantem projektu, nafotit co nejvíce
    zajímavých míst z okolí obou měst i v regionu. Také prošel archiv města Meziboří a
    zdigitalizoval velice hezké archivní fotky města a prostudoval odbornou literaturu či internetové
    stránky, aby nalezl co nejvíce informací o historii a geografii měst v našem regionu.

4) Výroba grafického prostředí a interaktivních map - říjen až listopad 2006
     Tuto činnost měl na starost Ing. Karel Hejkal, který se zabývá tvorbou profesionálních
      webových stránek a podílel se na výrobě i několika známých počítačových her. Interaktivní
      mapy zpracoval  ve Flashi a jsou velice povedené!

5) Sběr podnětů z řad pedagogických pracovníků - září 2006
  
  Byly osloveny kolegyně z I.stupně, které učí žáky v rámci hodin prvouky a vlastivědy o našem
     městě a okolí, aby pomohly s tvorbou obsahu výukového programu tak, aby odpovídal
     potřebám výuky. Jejich podněty byly zapracovány do finální podoby projektu.

6) Výběr a montáž prezentační techniky -  září až listopad 2006
 
    ICT správce (p.uč.Kopecký) se zúčastnil dvou prezentací na jiných školách, kde již patřičnou
     techniku mají, aby získal představu o potřebách k vybavení naší učebny. Nakonec byla
     vybrána technika: Dataprojektor BENQ Mp620, Interaktivní tabule ACTIVEboard 640 se
     softwarem Promethean a repasovaný počítač s procerom P4. Instalací softwaru a techniky
     pomáhal pan Hála z firmy Software Litvínov.

7) Prezentace práce s interaktivní tabulí pro pedagogy - prosinec 2006
    Aby interaktivní tabule nebyla jen nefunkční ozdobou na stěně učebny, ale aby skutečně
    sloužila svému účelu, byli učitelé I. a II.stupně proškoleni s její obsluhou. Nejprve proběhla
    prezentace za přítomnosti zástupce firmy Promethean a následně proběhly 3 schůzky s ICT
    koordinátorem,  který prezentaci zopakoval. Nyní by učitelé měli umět spolehlivě obsluhovat
    tabuli a pracovat s ní.

8) Prezentace výukového programu Meziboří a Litvínovsko v prostoru a čase -
     prosinec 2006
- S projektem byly seznámeny všechny školy v regionu a aby jej mohly
    případně využívat samy k výuce, byl plně funkční program umístěn na webové stránky školy na
     adrese  www.zsmezibori.com/projekt . Program je podle podmínek přidělování dotací zcela
     zdarma
široké veřejnosti. Podmínkou je, že nebude zneužit k jiným účelům než vzdělávacím a
     nebude sloužit komerčním účelům ! Učitelé ZŠ Meziboří se s programem seznámili podrobněji
     při prezentaci interaktivní tabule.

9) Kontrola výukového programu, navržení testovacího módu a oprava chyb v
    textech. Zacvičení žáků v práci s výukovým programem - leden 2007
   
Je možné, že výukový program bude mít i nějaké drobné nedostatky, které se projeví až při
    samotné práci s ním. Proto je potřeba program důkladně prozkoušet a zkontrolovat. Nejlépe v
    praxi při výuce. Případné nedostatky v textu či grafice se zavázal Ing.Hejkal v průběhu měsíce
    ledna odstranit. Podle samotného programu a odezvy na něj, bude vytvořeno jednoduché
    testovací rozhraní se sadou několika desítek otázek pro vyzkoušení znalostí žáků. Otázky
    budou navrženy vyučujícími I.stupně a budou se vztahovat pouze k výukovému programu.

10) Výukový program pro žáky bez internetu - únor 2007
    
Zatím doba nepokročila natolik, aby si každá česká domácnost mohla dovolit přístup z domova
     k internetu a proto naše škola ráda pomůže každému zájemci o náš výukový program z řad
     žáků i laické veřejnosti. Program je možné použít i bez připojení na internet a to tak, že bude
    
nahrán na CD či DVD. Zájemce obdrží médium, krabičku s obalem za režijní cenu, která
     pokryje náklady (10 až15 Kč). Pokud si zájemce přinese vlastní médium, pak neplatí nic.
     Pokud máte o náš program zájem, kontaktujte školu
zs.mezibori@telecom.cz  tel:
     476747357.

          11) Přednáška o tvorbě vlastních výukových prezentací pro učitele - leden a  únor 2007
            
  Až učitelé poznají přednosti interaktivní tabule a začnou s ní aktivně pracovat, budou na dalších
               seminářích poučeni o tvorbě svých vlastních výukových materiálů, aby vyhovovaly jim, žákům
               a také současně i školnímu vzdělávacímu programu, který si škola vytváří.

12) Zhodnocení projektu a vyúčtování poskytnutých dotací - leden 2007
     Projekt bude vyúčtován tak, aby přesně odpovídal kritériím přidělování dotací SIPVZ, celou tuto
     složitou akci bude provádět ekonomka školy Alena Vlčková, za což jí mockrát děkujeme !

   

Podívejte se na kraťoučkou prezentaci naší učebny na videu prezentace.avi (3 MB)
Naše snažení jistě stálo za to a výsledek naší práce je ZDE - Výukový program pro I.stupeň
Naši ověřovací školou byla Základní škola Most, Jakuba Arbesa - zde je naše spolupráce
v příloze 1 , 2 , 3

Doba realizace projektu 1.5.2006 - 31.12.2006
Výše projektu:                 134 000 Kč - požadovaná dotace 93 500 Kč.
Garantem projektu       je Mgr. Pavel Kopecký a 7.ZŠ Most